+31 – 6 54 608 521 info@wegvanalles.nl

Lidmaatschap inschrijving

Soort lidmaatschap

Je hebt het Wandelvriend lidmaatschap gekozen.

Lidmaatschap voor mensen die van wandelen houden. Wij vragen je om lid te worden zodat de wandelingen niet zomaar gedownload kunnen worden en weg van alles ook weg van alles blijft.

De prijs voor lidmaatschap is nu 0.00€.


Account informatie Heb je al een account? Log hier in

LAAT DIT LEEG

Algemene Voorwaarden

Weg van ALLES Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden

Verkorte algemene voorwaarden WegvanALLES

Covid 19

Richtlijn Covid19
Al onze wandelingen zijn “Corona-Proof”. Wij schudden geen handen en wandelen op anderhalve meter afstand van elkaar. Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. We vinden altijd een oplossing om op een andere datum de wandeling alsnog plaats te laten vinden.

aanmelding en betaling

Aanmelding en betaling
Na aanmelding en online betaling ontvang je van ons per e-mail een boekingsbevestiging/nota van je wandeling.
Deze mail is tevens de bevestiging van deelname aan de wandeling. Enkele dagen voor de wandeling krijg je van ons de exacte locatie vanwaar we zullen starten met de wandeling. Let op, sommige startpunten zijn met openbaar vervoer niet of lastig bereikbaar.

Boekingskosten

Boekingskosten
Wij rekenen geen boekingskosten. 

aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
Schade als gevolg van omstandigheden, of schade die volgens de wet en/of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet te wijten zijn aan de schuld van de WegvanALLES, kunnen WegvanALLES niet worden toegerekend.

deelname

Onvoldoende deelname
Gaat een geplande wandeling wel door. Mocht het onverhoopt zo zijn, dat er minder dan het aantal personen zich hebben aangemeld, gaat de wandeling wel door.

weersinvloeden

Weersinvloeden
Wij laten onze mindfulnesswandelingen niet beïnvloeden door het weer, behalve als het te extreem is. Veiligheid staat bij ons voorop. Zo wandelen we bijvoorbeeld niet bij storm of bij bliksem, door de bossen. Elk jaargetijde heeft z’n charmes en ook dat hoort bij mindfulness. Bij regen of sneeuw gaan de wandeling gewoon door. Mocht dus onverhoopt het weer te slecht zijn, melden wij ons telefonisch bij je, om de wandeling te verzetten naar een ander passend moment voor jou.

openbaar vervoer

Openbaar vervoer
WegvanALLES is niet aansprakelijk voor de kosten die ontstaan door overmachtssituaties. Hiermee bedoelen we situaties die buiten invloed van WegvanALLES zijn ontstaan. Te denken valt aan openbaar vervoer met vertraging of dat geheel uitvalt. Ook gevolgen vanwege extreme weersomstandigheden vallen hieronder.

annulering

Annulering
Mocht het onverhoopt zo zijn, dat je door omstandigheden toch niet kunt deelnemen aan de wandeling, neem dan bij voorkeur telefonisch contact met ons op. Dit kan op 06-54 608 521. Liefst natuurlijk in een zo vroeg mogelijk stadium. Dit nummer is altijd bereikbaar, tot kort voor de wandeling. Tijdens de wandeling is dit nummer niet bereikbaar, maar kan er ingesproken worden, we bellen dan altijd terug. Mocht het genoemde nummer niet bereikbaar zijn, dan kunt u bellen met het volgende nummer 06-14 125 696.

Indien je dus niet mee kunt, dan zijn er twee mogelijkheden. Eventueel geld terug, of deelnemen aan een andere wandeling. Wij werken niet met vouchers, wij willen graag dat jij een goed gevoel hebt bij de wandeling, maar ook bij onze services.

Volledige voorwaarden WegvanALLES
Artikel 1 – Definities

Organisator: De organisatie die diensten en voorzieningen waaronder mindfulness- en inzichtwandelingen samenstelt en aanbiedt.

Klant: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst betreffende een mindfulness- of inzicht wandeling wil sluiten.

Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij de Organisator zich jegens de klant verbindt tot het verschaffen van de mindfulness- of inzicht wandeling.

Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (8.00 uur-19.00 uur Nederlandse tijd).

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

2.1     Mindfulness- en Inzichtwandelingen
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de Organisator overeengekomen diensten en producten zoals mindfulness- en Inzicht wandelingen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

2.2     Gekoppelde diensten
Deze Voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op de CVI™ assessment die separaat maar ook onderdeel kan zijn van een inzichtwandeling.

2.3     Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst - De Boeking

3.1     Inhoud aanbod
Het aangebodene omvat de diensten en voorzieningen die in op de website www.wegvanalles.nl en in de bevestiging van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens de Organisator verstrekte informatie. Informatie in publicaties van overnachtingsmogelijkheden zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde tijdsduur van de aangeboden wandelingen staan bij benadering aangegeven op de website, en kan afhankelijk van de omstandigheden worden ingekort dan wel uitgebreid worden.

3.2     Vrijblijvend aanbod
Alle aanbiedingen door de Organisator zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door de Organisator. Dit geldt ook indien de Klant een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.

3.3     Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door betaling door de Klant van het aanbod van de Organisator. 

3.4     Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Klant, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat de Organisator heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Klant navraag te doen. 

3.5     Bijzondere wensen
Indien de Klant bepaalde voorkeuren heeft i.v.m. eventuele beperkingen of allergieën (i.v.m. samenstelling lunchpakket) dient Klant deze tijdens de afwikkeling van de boekingsprocedure vooraf, aan te geven bij Organisator. Organisator zal zijn uiterste best doen, daarmee rekening te houden.

3.6     Bijzondere vereisten
Alle wandelingen in ons programma vergen een bepaalde basisconditie van de Klant. Indien de Klant direct bij de boekingsprocedure vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan de Organisator als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. De Organisator dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst de Organisator het vereiste af dan komt er geen Overeenkomst tot stand. Bevestigt de Organisator het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet de Organisator de Klant een nieuw aanbod.

3.7     Bevestiging ontvangst van de boeking
Nadat de Klant online heeft betaald, ontvangt Klant onverwijld een digitale boekingsbevestiging/factuur van de door Klant geboekte diensten/producten.

3.8     Herroeping door klant
Een boeking van de dienst/product is definitief. De Klant heeft het recht, een boeking alsnog (schriftelijk per e-mail) te annuleren binnen 24 uur na ontvangst van de bevestiging. In dat geval zal de betaling, 100% door Organisator worden teruggestort binnen 2 - 7 werkdagen na annulering

3.9   Minderjarigen
De Klant die een dienst/product boekt/besteld dient meerderjarig te zijn.

3.10   Boeken voor andere klant of bedrijven & communicatie
De Klant die namens of ten behoeve van een of meer andere klanten een Overeenkomst wil aangaan, verzoeken wij telefonisch contact met ons op te nemen op 06 – 54 608 521. Voor bedrijven die gebruik willen maken van onze diensten, verzoeken wij eveneens telefonisch contact met ons op te nemen. Ook dit kan op het reeds genoemde telefoonnummer. Uiteraard kan er ook via info@wegvanalles.nl gemaild worden.

Artikel 4 – Informatie door de Organisator - INFORMATIE

4.1     Prijzen
Vermelde prijzen zijn inclusief BTW en gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2     Informatie vóór de boeking
Voor het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Organisator indien dit noodzakelijkerwijs van belang is het ingevulde standaardinformatieformulier (Bijlage bij de Richtlijn (EU) 2015/2302) en de overige wettelijk verplichte informatie zoals vermeld in artikel 7:502 BW.

4.3     Informatie door de Organisator bij de boeking of onverwijld daarna
Bij het sluiten van de Overeenkomst of onverwijld daarna, en mits noodzakelijk t.b.v. de afgenomen dienst/product verstrekt de Organisator de Klant de Overeenkomst.

4.4     Informatie door de Organisator voor de wandeling
Tijdig voor aanvang van de wandeling zal Organisator, Klant op de hoogte brengen van de locatie vanwaar wordt vertrokken. 

4.5     Documenten
Indien van toepassing en noodzakelijk dient Klant gedurende de wandeling te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort etc..

4.6     Reisbescheiden
Niet van toepassing, behalve dan de boekingsbevestiging die onverwijld na boeking/betaling per e-mail wordt toegezonden.

4.7     Reisverzekering
Organisator adviseert Klant om een reisverzekering voor deze wandeling af te sluiten. Het is overigens geen verplichting.

Artikel 5 – Informatie door de Klant

5.1     Relevante informatie van de Klant

Bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Klant die de boeking verricht, alle voor de wandeling relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere klanten.

5.2     Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte
Klanten met verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en klanten met een ziekte die mogelijk effect heeft op de wandeling raden wij onze wandelingen af. Alle wandelingen vergen een bepaalde basisconditie waaraan elke deelnemer tenminste moet kunnen voldoen.

Artikel 6 – Betaling - VOOR DE WANDELING

6.1     Betaling
Bij het online boeken, zal de bestelde dienst/product middels I-deal of PayPal vooraf betaald moeten worden.

Artikel 7 – Wijziging door de Klant

7.1     Wijziging
De Klant die de dienst/product heeft geboekt/besteld kan de Organisator Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Organisator is hier niet toe gehouden, maar zal wel zijn uiterste medewerking daaraan verlenen.

7.2     Aanpassing vertrekdatum of aantal klanten
Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar wordt gezien als een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 8 lid 2 [annuleringskosten] van toepassing.

Artikel 8 – Annulering door de Klant

8.1     Annulering
De Klant kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de wandeling opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop de schriftelijke opzegging door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 uur of buiten werkdagen om, wordt de volgende werkdag gezien als de datum van ontvangst.

8.2     Annuleringskosten
Organisator berekent geen annuleringskosten

Artikel 9 – Prijswijziging

9.1   Prijswijziging
De Organisator behoudt zich het recht voor om 1 x per jaar haar prijzen aan te passen. Eventueel reeds gedane boekingen voor de wijzigingsdatum worden door Organisator niet aan Klant doorbelast.

Artikel 10 – Wijziging door Organisator

10.1   Wijzigingen
De Organisator heeft het recht voor aanvang van de Reis de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Klant wordt hier Schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

10.2   Ingrijpende wijzigingen
Indien noodzakelijk kan de Organisator de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst voor aanvang van de wandeling ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve wandeling die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Klant kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

10.3   Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens
Indien de Organisator niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de Klant dan kan de Organisator de wandeling op dit onderdeel wijzigen. De Klant kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

10.4   Termijn
Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Organisator de Klant een redelijke termijn waarbinnen de Klant aan de Organisator Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

10.5   Prijsverlaging
Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de wandeling verminderen, heeft de Klant recht op passende prijsverlaging. Deze verlaging is maximaal 25% van de oorspronkelijke waarde van de dienst/product.

10.6   Terugbetaling betaalde bedragen
Indien de Klant op grond van dit artikel de Overeenkomst beëindigt en de klant geen vervangende dienst/product aanvaardt, betaalt de Organisator alle door of namens de klant betaalde bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 2 - 7 werkdagen aan de Klant terug.

Artikel 11 – Opzegging door de Organisator

11.1   Opzegging
De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de wandeling opzeggen en de Klant alle voor de wandeling betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

11.2   Terugbetaling betaalde bedragen
In de bovenstaande gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 2 - 7 werkdagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de Klant zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de wandeling inbegrepen accommodatie, e.d..

11.3   Beëindiging door toedoen van de Klant
Ingeval de Klant niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de Klant onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft de Organisator het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van de Organisator onverlet.

Artikel 12 – Verantwoordelijkheid - UITVOERING VAN DE DIENST

Artikel 12 – Verantwoordelijkheid

12.1   Goede uitvoering van de dienst
De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering/levering van de diensten/product waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze diensten/product door de Organisator zelf of door een andere dienstverlener worden uitgevoerd.

12.2   Wijzigingen in startlocatie en aanvangstijdstip
De Organisator zal de Klant informeren over wijzigingen van de startlocatie of het tijdstip van aanvang van de wandeling. De Klant zal enkel worden geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

Artikel 13 – Conformiteit & non-conformiteit

13.1   Conformiteit
De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Klant op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de wandelbestemming redelijkerwijs mocht hebben.

13.2   Klachtplicht klant
De Klant stelt de Organisator overeenkomstig artikel 17[klachten] onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de Klant heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de Overeenkomst opgenomen dienst/product.

13.3   Oplossing door de Organisator
De Organisator draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende dienst/product.

13.4   Oplossing door de Klant
Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de Klant gestelde redelijke termijn heeft de Klant de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken.

13.6   Beëindiging door de Klant bij aanzienlijke gevolgen
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de dienst/product en de Organisator deze niet binnen een door de Klant gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan de Klant de Overeenkomst zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. Indien de Overeenkomst mede aanvullende diensten/producten omvat dan voorziet de Organisator bij beëindiging door de Klant ook in onverwijlde repatriëring van de Klant met gelijkwaardig vervoer zonder bijkomende kosten.

Artikel 14 – Hulp en bijstand

14.1   Verplichte bijstand
De Organisator verleent de Klant onverwijld hulp en bijstand indien de Klant in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Klant te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve mogelijkheden.

14.2   Kosten
De Organisator mag voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening brengen indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet, niet volledig informeren van de Organisator of nalatigheid van de Klant.

Artikel 15 Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

15.1   Toerekening & overmacht
De Klant heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Klant oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:
a. de Klant;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen; 
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

15.2   Aansprakelijkheidsuitsluiting
Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot maximaal driemaal de aanneemsom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Klant of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.

15.3   Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
Indien de Organisator aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Klant, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele wandelingen.

15.4   Verzekerde schade
De Organisator is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

15.5   Vervallen aansprakelijkheid
Iedere aanspraak van de Klant op vergoeding van schade vervalt 3 maanden nadat de wandeling heeft plaats gevonden of indien de wandeling geen doorgang vond 6 maanden na de geplande datum van aanvang.

Artikel 16 – Verplichtingen Klant

16.1   Gedrag en opvolging van aanwijzingen
De Klant dient zich als een redelijk handelend Klant te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de dienst/product van de Organisator op te volgen.

16.2   Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Klant overlast veroorzaakt, heeft de Organisator het recht de Klant de verdere deelname aan de dienst/product gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Klant heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Klant.

16.3    Waarschuwing
Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Klant eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van de Organisator gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de Klant, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de dienst/product en andere klanten, het risico op schade en de veiligheid van de Klant en anderen.

16.4   Aansprakelijkheid klant
De Klant is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Klant vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de dienst/product of derden voor schade die door de Klant is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

Artikel 17 – Klachten

17.1   Informatie
De Organisator verstrekt voor aanvang van de wandeling de contactgegevens in geval van nood van de Organisator en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.

17.2   Melden ter plaatse
Indien de Klant meent dat de Reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de wandeling te melden bij de betrokken begeleider zodat deze een oplossing kan vinden. Tevens dient de klacht tevens duidelijk bij de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, of per e-mail naar info@wegvanalles.nl

De Organisator verstuurt de Klant een bevestiging van de melding per e-mail op het bij Organisator bekende e-mailadres van Klant.

17.3   Communicatiekosten
De kosten van de noodzakelijke communicatie met de Organisator komen voor rekening van de Organisator. De Klant dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

17.4   Niet verholpen klacht melden na terugkomst
Alle klachten die volgens de Klant niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de wandeling, dienen uiterlijk binnen veertien dagen na terugkomst, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend. De Organisator is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

17.5   Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht
Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 18 – Overige bepalingen

18.1   Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Klant beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

18.2   Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

18.3   Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing.

18.4   Bevoegde rechter
De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd. Indien een geschil niet naar tevredenheid kan worden opgelost wordt het geschil voorgelegd aan de Rechtbank te Almelo.